Päätavoitteet


Hajautetun yhteiskunnan puolustaja

Haluan toimia niin, että koko laaja Suomemme kehittyy ja kasvattaa elinvoimaansa. Mitä tasaisemmin hyvinvointi ja taloudellinen toimeliaisuus on jakautunut maassamme, sen parempi meille kaikille. Koko valtiontalouden pohja on yrittäjyydessä ja työssä.

Jokaisen on hyvä kokea olevansa tärkeä osa tätä yhteiskuntaa ja saada kehittää itseään toimiessaan yhteiskunnan parhaaksi. Kaikkina aikoina on ylläpidettävä maamme omavaraisuutta ja huoltovarmuutta sekä ruoan että energian suhteen. Maa- ja metsätalouden, kotona tapahtuvan hoitotyön sekä laajan hyvinvointityön merkitys kansallemme on korvaamaton.


Kestävien arvojen puolustaja

Meidän tulee jättää yhteiskuntamme seuraavalle sukupolvelle parempana kuin sen saimme. Tämä edellyttää kestäviin arvoihin perustuvia ratkaisuja. Meidät on asetettu viljelemään ja varjelemaan tätä maata. Viljely tarkoittaa kaikkea yhteiseksi hyväksi tehtävää työtä. Jokaisen työikäisen ja työkykyisen on tehtävä osansa maamme hyväksi. Työkyvyn haasteisiin tulee luoda toimiva palveluverkosto.

Ihmisen työ jättää jälkensä ympäristöön. On hyvä tehdä työtä niin, että myös ympäristömme jää tuleville sukupolville elinvoimaisena ja elinkelpoisena. Tiedän, että ympäristön huomioon ottamisella löydetään usein tuotannonkin kannalta win-win -tilanne, jossa energian ja materian hukkaa tai päästöjä syntyy mahdollisimman vähän.

Tärkeitä arvoja minulle ovat myös kristilliset arvot, jotka ovat ohjanneet kansaamme nykyiseen hyvinvointiin.


Turvallisuuden puolustaja

Valtion tärkein tehtävä on varmistaa kansalaisten turvallisuus. Vahva kansallinen puolustus ja maanpuolustustahto ovat Suomen vahvuuksia. Kansan yhtenäisyyden vahvistaminen on tärkeää ja edellyttää hybridivaikuttamiselta puolustautumista. Itsenäinen ja vapaa Suomi on puolustamisen arvoinen. Suomen tulee rakentaa rauhaa ja sopua myös kansainvälisesti.

Turvallisuus tulee varmistaa myös kodeissa. Koti on yhteiskunnan perussolu ja jos jokainen pystyy elämään turvallisesti kodissaan, on yhteiskunta onnellinen. Perheitä tulee tukea vaikeuksissaan ja auttaa sitoutumaan yhteiseen kasvatustehtävään. Ikäihmisten asumista kotonaan tulee tukea ja auttaa sekä läheisten, lähiyhteisöjen että sote-palveluiden avulla niin, että kotona asuminen on turvallista.